دوئل

نه اسبی

نه کلاهی

ونه تفنگی

بدون بار

بدون بطری ای برای شکستن

بدون دوئل

شلیک

صدای زنگ هشدار تلفن بود

برخاست

تا فیلم غرب وحشی را

ببیند

/ 1 نظر / 9 بازدید
باران

. زندگی گاهی همین یه هو برخاستن است بدون دوئل بدون بطری برای شکستن. .