دی 96
4 پست
آذر 96
2 پست
آبان 96
3 پست
مهر 96
3 پست
شهریور 96
3 پست
مرداد 96
6 پست
تیر 96
5 پست
شهریور 94
18 پست
مرداد 94
15 پست
تیر 94
15 پست
خرداد 94
15 پست
اسفند 93
20 پست
بهمن 93
20 پست
دی 93
18 پست
آذر 93
20 پست
آبان 93
20 پست
مهر 93
18 پست
شهریور 93
18 پست
مرداد 93
16 پست
تیر 93
16 پست
خرداد 93
12 پست
اسفند 92
18 پست
بهمن 92
22 پست
دی 92
18 پست
آذر 92
11 پست
آبان 92
21 پست
مهر 92
18 پست
شهریور 92
27 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
12 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
3 پست
انتظار
1 پست
من و تو
همه ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم که جهان را بی جهت جور عجیبی جدی گرفته ایم
سلام غریبه
مراخیال تو.....بیخیال عالم است....